n
2019-10-12
Мэдлэг шалгах тест

       

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ-1:  ХАБЭА-г мөрдөж ажиллах

Асуулт: 1. Ergonomic гэдэг нь

а)    Хэрэглээний програмд тохируулга хийхэд ашиглагдана.

б)    Хүний ая тухтай ажиллах нөхцлийг судалдаг шинжлэх ухаан.

в)    Компьютерийн өмнө зөв суух дүрэм
Асуулт: 2.  Дэлгэцийн  байрлалхэдэн градус байх вэ?

а)    200– 260градус    б) 900градус   в) 9001000градус                 г) 100– 200градус
Асуулт: 3  Ажлыг бүтээмжтэй ажиллах зуршилуудийн догуур нь зур.

Санаагаа хэрэгжүүлэхэд хугацаа зарцуул,     хашгирах,     инээх,   хэд хэдэн төлөвлөгөө би болгох

Асуулт: 4  Ажлын байрны шаардлаганд аль нь багтах вэ?

а)   Ширээ сандал, компьютерийн байршил, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг гэх мэт

б)   Хашаа байшин, хаалга, цонх

в)   Гар, хулгана, принтер

г)    Ажлын байрны үнэ
Асуулт: 5  Таны нүднээс компьютерийн дэлгэц хүртэлх зай хэдэн см байх вэ?  

а)    150-160смб)10 – 20 смв)11мм-12ммг) 50-60см
Асуулт: 6   Лабораторын шаардлага баримтлах дүрмийн догуур зур.          

  •  Ангид тайван ярилгүй орох,
  • бүжиглэх,     
  •  Ил задгай цахилгаан утас байвал багшид мэдэгдэх
  • Өөрөө мэдэж компьютер асаах
Чадамжийн Нэгж 2: Компьютер хэрэглээ-2

Асуулт 1. Adobe Photoshop програм зурагтай ажиллах програм.

а)    Тийм                   б)          ҮгүйАсуулт: 45 Tool box үгийн монголын утгыг бич. 

..........................................................................................................
Асуулт: 2.  Энэ ямар хэрэглүүр вэ?

а. Button хэрэглүүр                                              б. Selection хэрэглүүр

в. Cradiant хэрэглүүр                                           г. Rotate хэрэглүүр
Асуулт: 3.   PSD бол ямар төрлийн файл вэ?

а/ MSWord              б/ MS EXCEL                г/ InDesign                    с/ Photoshop
Асуулт: 4.  Зөв харгалзуулж зур

                                                                  Zoom tool

                                                                Rectangle tool

                                                                 Type tool\
Асуулт: 5.  Photoshop програм гэдэг нь:

а)    Зурагтай ажиллах програм

б)    Хэвлэлийн эх бэлтгэх програм

в)    Текстэн мэдээлэлтэй ажиллах програм

г)     Тоон мэдээлэлтэй ажиллах програм
Асуулт: 6. Photoshop програм дээр баримт нээхдээ ямар команд вэ?

а. File цэсийн New  команд                               б. File цэсийн Close команд

в. File цэсийн Save команд                               г. File цэсийн Print команд
Асуулт: 7. Photoshop програмд цаасны хэдэн талаас зайг авах вэ?

а. 3                        б. 5                  в. 4                     г. 1
Асуулт: 8.  Хуваарийн шугамыг ямар нэгжийг тохируулж болох вэ?

а.гр                        б.Byte                   в.Bit              г. mm, cm, inch
Асуулт: 9.  Photoshop програм дээр баримтаа бусад төрлийн файлруу хөрвүүлэхийн тулд ямар командаар ашиглах бэ?

а. File-Send      б. File-export   в. File-print    г. File-save

    Чадамжийн Нэгж 3: Компьютер хэрэглээ-1 

1. Windows нь ..........................................................................................

а)    Үйлдлийн систем
б)    Windows орчны програм
в)    Хэрэглээний програм

3.    Restart сонголт нь
а)    Компьютерийг унтраана.
б)    Компьютерийг унтраагаад
өөр хэрэглэгчийн горимоор орно.
в)    Компьютерийг унтраагаад асаана.

2. Мэдээлэл хуулах команд
    А. Paste
    Б. Cut
    В.Copy
3. Word мэдээлэл хадгалахдаа
    А. My documents хавтаст хадгалдаг
    Б. Хэрэглэгч тодорхойлж
өгдөг
    В. Шуурхай санах ойд хадгалдаг
4. Текстийг м
өр шилжүүлэн бичихдээ
    А. Enter товч дарна
    Б. Word
өрөө шилжүүлэн
    В. Go to команд ашиглана
5. Баримтын нэрийг
өөрчилж хадгалахдаа
    А. File -> Save
    Б. File -> Rename
    В. File -> Save as
6. Backspace товчлуур нь
    А. Курсорын
өмнөх тэмдэгтийг арилгана
    Б. Курсорын ард байрлах тэмдэгтийг арилгана
    В.
Үгээр арилгана
7. Excel програмыг
а)    Start -> Settings командаар ажиллуулна.
б)    Start -> Run командаар ажиллуулна.
в)  Start -> Programs командаар ажиллуулна.
8. Н
үдийг нэрлэхдээ
а)    М
өрийн тоогоор нэрлэдэг.
б)    Баганы
үсэг, мөрийн тоогоор нэрлэнэ.
в)    Баганы
үсгээр нэрлэнэ.


«В» хувилбар

Овог нэр: ……………………………….  Анги, б
үлэг …………

1. Програм хангамж гэдэг юу вэ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Эхлэл товч нь
а)    Ажлын м
өр дээр байрладаг.
б)    My Computer зурагг байрладаг.
в)    
Үндсэн дэлгэцийн дээд буланд байрладаг.
3. Control Panel хавтас нь
а)    Хэрэглээний програмд тохируулга хийхэд ашиглагдана.
б)    Хайлт хийхэд ашиглагдана.
в)    Windows системд тохируулга хийхэд ашиглагдана.
4. Word програм нь
    А. Тексттэй ажилллах програм
    Б. Зурагтай ажиллах програм
    В. Х
үснэгттэй ажилах програм
5. Б
үх мэдээллийг тэмдэглэхдээ
    А. Edit -> Clear
    Б. Edit -> Select All
    В. Select -> All text
6. Баримтын нэрийг
өөрчилж хадгалахдаа
    А. File -> Save
    Б. File -> Rename
    В. File -> Save as
7. Х
үснэгтийн цонх нэгтгэх команд
    А. Table -> Split cells
    Б. Table -> Merge cells
    В. Table -> Insert cells
8. Сenter сонголт нь
    А. Мэдээллийг 2 талаас зэрэгц
үүлнэ
    Б. Мэдээллийг з
үүн тийш зэрэгцүүлнэ
    В. Мэдээллийг голлуулна
9.    Excel програмаас гарахдаа
а)    File цэсээс Exit команд сонгоно.
б)    Цонх хаах товч дээр дарна.
в)    File цэсээс Quit команд сонгоно.
10.    Томьёо бичихдээ эхлээд
а)    Н
үдний хаягаа бичнэ.
б)    Ашиглах функцэз бичнэ.
в)    = тэмдэг бичнэ.


КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ -1 ХИЧЭЭЛИЙН ТҮВШИН ТОГТОХ ШАЛГАЛТЫН ТЕСТ

                                                                                                                                    Хугацаа: 30 минут

     1.    Microsoft Office Word программын боломжуудыг тоочин бичнэ үү?                        /2 оноо/

                     ..................................................................................................................................................

       2.    Баримтын хэвлэхийн өмнөх байдлыг харахдаа дараах командуудын алийг ашигладаг вэ?

a. Home-Print preview                                    b. Ms Office-Print preview

c. Insert-Print preview                                                d. Page Layout-Print preview                      /1 оноо/

        3.    Доорх командын хэрэглүүрүүдийн үүргийг бичнэ үү?

subscript-суурь хэлбэрт бичихtext color-текстний өнгө

 align text left-зүүнээс зэрэгцүүлэх shading color-хуудасны өнгө           
                      
         /2 оноо/

       4.    Хуудсанд хүрээ хийхдээ-Page layout/Page Borders                                                   /2 оноо/

       5.    Хуудсыг багана богон хуваахдаа дараах командын алийг гүйцэтгэх вэ?                /1 оноо/

     А. Insert-Page Size                             B. Page Layout-Page Columns

C. Home-Page Columns                    D. Insert-Page Columns
  

        6.    Microsoft Office Excel программын мөрийн хаягыг юугаар тэмдэглэдэг вэ?             /1 оноо/

А. Тоогоор                  B. үсгээр                    С. Зураасаар             D. тэмдэглэгээ байхгүй

        7.    Дараах командын хэрэглүүрүүдийн үүргийг нөхөж бич                                              /2 оноо/

      мөр багана оруулахмөр багана устгах

сонгосон нүдэнд тохиргоо өгөх

       8.    Ms Excel программд томъёо ашиглахдаа-Insert/Equation                                            /1 оноо/

        9.     хэрэглүүр ямар үүрэгтэй вэ? Текстийг голлуулан зэрэгцүүлэх                   /1 оноо/

       10.  MS Powerpoint программын хашлага гэж юу вэ? Хуудасны хөл толгой ба хүрээг өгснөөр энэ нь хашлага болж өгдөг.                                                                                            /1 оноо/

       11.  MS Powerpoint программд хуудасны тохиргоо хийхдээ                                                /1 оноо/

А. Page Layout-Page setup                B. Insert-Page setup              

C. Design-Page setup                                    D. Slide Show-Page setup 

     12.  Слайдын шилжилтийн хугацааг тохируулахдаа- Slide show/Set up slide show          /2 оноо/

    13.  Слайданд фото альбомд тайлбар хийх дарааллыг бичнэ үү? Insert/Photo Album ороод зургаа оруулахдаа нэр өгж оруулна.                                                                             /1 оноо/

      14.  Caps Lock товчлуур нь:                                                                                                     /1 оноо/

А. Жижиг үсэг идэвхжүүлнэ.                       В. Том үсэг идэвхжүүлнэ.

С. Тоон товчлуур идэвхжүүлнэ       D.  Тэмдэгт идэвхжүүлнэ.

      15.  MS EXCEL программ нь MS WORD программаас юугаараа давуу талтай вэ? Ms Excel программ нь Ms Word программыг бодвол хүснэгттэй илүү өргөн цар хүрээтэй ажиллах болмжийг олгодог. Томъёо оруулах нь маш чухал юм.                                               /1 оноо/

ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ

Анги .................................................

Нэр ...................................................

Авах оноо: 20 оноо

Авсан..........................

Үнэлгээ.......................

 


ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ-4. Компьютерийн техник хангамжыг суурилуулах, засварлах
 

1. Эх хавтанд ямар төрлийн эд ангийг суурилуулж байгаа вэ?

 

а. Эх хавтан           б.Тэжээлийн блок           в. Шуурхай санах ой              г. Төв процессор
2. 
Компьютерийн ямар эд анги болохыг бичнэ үү?

 

..........................................................................................................................................................................................

http://tbn2.google.com/images?q=tbn:csHCrB9_VLP6oM:http://www.tech2.com/media/images/2007/Aug/img_15241_ktc_ddr2_667_angle_450x360.jpg


3.

4.

5.

ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ-5. Дагалдах төхөөрөмжийг ашиглах

Асуулт: 1. Скайнер гэдэг нь ......................................................... төхөөрөмж юм.

а/ Фото зураг, цаасан дээр байгаа зураг, дүрс болон текст зэргийг  компьютерээс гаргах

б/ Дуу авиаг компьютерт оруулах 

в/ Цаасан дээр байгаа бэлэн мэдээллийг компьютер оруулах 

г/ Дүрсийг фото зураг болгож компьютер оруулах

Асуулт: 2. Digital camera нь ......................................................... төхөөрөмж юм.

а/ Хэвлэх төхөөрөмж

б/ Текст болон дүрсийг компьютерээс гаргах

в/ Видео бичлэг бичэж, компьютерт оруулах

г/ Интернетэд ажиллах

 

Асуулт: 3. Фото аппарат  ......................................................... төхөөрөмж юм.

а/ Хувилагч тоног төхөөрөмж

б/ Дүрсийг фото зураг болгож компьютерт оруулах

 

 

 

Асуулт: 4. Скайнерын нягтралыг ........................ хэмжэнэ.  

а/ Метр, милеметр

б/ Куб

в/ Dpi

г/Мегабайт, Гегабайт

Асуулт: 5. Дуу авиаг компьютер оруулах төхөөрөмж юм.

а/ Микрофон

б/ Фотоаппарат

в/ Өсгөгч

г/  Гар, хулгана

Асуулт: 6. Гар ......................................................... төхөөрөмж юм.

а/ Компьютерт тэмдэг оруулах

б/ Интернетэд холбох

в/ Дуу авиа гаргах

г/ Бичлэг бичих

Асуулт: 7. Хулгана гэдэг нь ......................................................... төхөөрөмж юм.

а/  Компьютерээс текст бичих төхөөрөмж

б/ Компьютерээс дуу гаргах

в/ Компьютерийг удирдах болон сонголт хийх

г/  Компьютерт дуу оруулах 

Асуулт: 8. Модем нь ......................................................... төхөөрөмж юм.

а/ Интернетэд холбох

б/ Цаас хэвлэх

в/ Дуу гаргах

г/ Бичлэг хийх


ЧАДАМЖИЙН НЭГЖ-6. КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИКИЙН ҮНДЭС

Асуулт -1: Компьютерийн үүсэл хөгжлийн үе шатыг сонгоно уу?

А.100

Б.50

В.4

Г.3

 
 
   

Асуулт-2: Компьютерийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэрлэж бич

  • .
  • .
  • .
  • .

Асуулт-3: Компьютерийн гарны үүргийг бичнэ үү?

............................................................................................................................

..............................................................................................................

Асуулт 4:  Хатуу диск /HHD/- ийн үүргийг бичнэ үү?

............................................................................................................................

.............................................................................................................

Асуулт 5: Компьютерийн техник хангамжийн техникчид ногдох ажлын талбай хэд вэ?

А.1м2

 

Б.2 м2

 

В.3 м2

 

Г.4 м2

 

 

 

Асуулт 6: Компьютерийн ямар эд анги болохыг бичнэ үү?

 

..........................................................................................................................................................................................

http://tbn2.google.com/images?q=tbn:csHCrB9_VLP6oM:http://www.tech2.com/media/images/2007/Aug/img_15241_ktc_ddr2_667_angle_450x360.jpg

Асуулт 7: Компьютерийн ямар эд анги суурилуулсэнийг сонгох уу?

 

А. Эх хавтан

Б.Тэжээлийн блок

В. Хатуу диск

Г. Төв процессор

Асуулт 8: Компьютерийн санах ой байхгүй үед ажилна.

 

                       А. Тийм                                           Б.Үгүй

Бичсэн: bu_msut цаг: 23:26 | Тест
Холбоос | email -ээр явуулах |


Сэтгэгдэл:

:-)
 
xaax